Geoobrazy

Tvůrce Geo-obrazů Mgr. Ivan Doležal byl oceněn v soutěži Živnostník roku 2009 prvním místem v hlavním městě Praze a třetím místem v České republice.

 

Speciální výrobní metoda umožňuje pořizovat z jámových a stěnových řezů, sond, profilů a odkryvů tvořených nezpevněnými materiály a horninami (jako jsou zvětraliny, půdy, jíly, písky, štěrky a rašeliny) profily označované jako Geo-obrazy (lakové obtisky). Ty již šestnáctým rokem dodává jako jediný výrobce v České republice na tuzemský i zahraniční trh firma Dolmat.

 

Princip výroby spočívá v tom, že se vybraná část odkryvu zeminy zarovná a nastříká řídkým penetračním lakem, který do zeminy pronikne a zpevní ji, aniž ji texturně, minerálně či barevně poruší. Po zaschnutí se takto preparovaná plocha zesílí neředěným lakem a řídkou tkaninou. Jestliže se po opětovném zaschnutí tkanina opatrně strhne, lak na ní přidrží souvislou tenkou vrstvu preparované zeminy, která přesně uchová přírodní vzhled horniny se všemi jejími vlastnostmi. Preparát o ploše několika dm2 až mje možno přemístit do interiéru a připevněný na podložce a zarámovaný trvale uchovat jako nástěnný obraz.

 

Geo-obrazy dokumentují: geologicky významné partie ložiska, např. tektonické poruchy, horninové hranice, litologické změny apod., horniny nadloží a podloží, např. eluvia, písky, hlíny, vulkanity apod., těženou surovinu, např. sklářské písky, slévárenské písky, křemenné štěrky a písky, cihlářské hlíny, kaolín, rašelinu, křemelinu, bentonit, uhelné slojky apod. Rovněž mohou zachytit výskyt minerálů (např. vltavínů) či fosílií v poloze „in situ“.

 

Jejich použití je skutečně široké. Můžeme se s nimi setkat jak v geologii, tak v paleontologii, pedologii či archeologii. Používají se jako hmotná geologická či archeologická dokumentace, pro výukové účely jako studijní objekt, jako estetická dekorace, či jako vhodný dárek. Geo-obrazy mohou zdobit kanceláře, zasedací místnosti, vstupní haly a chodby těžebních firem, které je mohou rovněž použít v rámci veletrhů a výstav, jako jedinečnou výzdobu svých stánků autenticky představující těžené lokality. Dále jsou určeny pro vědecká pracoviště, muzea, školy a pro nejširší sběratelskou a laickou veřejnost, zkrátka pro všechny milovníky geologie, archeologie, přírody a krásy vůbec.

 

Každý Geo-obraz je originálem, který věrně představuje a zároveň dlouhodobě uchovává každou přírodní situaci a vedle zjevných odborných kvalit se zpravidla vyznačuje též vysokou dekorativností. Díky této dokumentační metodě se lze dlouhodobě obdivovat, jak úžasným umělcem dokáže být příroda.

 

V případě, že Vás naše Geo-obrazy zaujaly, kontaktujte nás prosím na níže uvedené adrese.

 

Galerie Dolmat – Mgr.Ivan Doležal, Stroupežnického 20, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika

Tel/Fax:+420 257-315-118, Mobil: +420 603-227-117, E-mail: dolezal MOCHR dolmat MOCHR2 net

www.dolmat.net (připravujeme)

Pískovna Vrábče u Českých Budějovic. Ve spodní části je vidět zvětralé skalní podloží (pararuly), prekambrického stáří (cca 1 miliarda let) a nad nimi vltavínonosné korosecké štěrkopísky pliopleistocenního stáří s kousky zvětralých pegmatitů (2 mil.let).
Pískovna Vrabče u Českých Budějovic. Šikmé zvrstvené jemnozrnných vltavínonosných koroseckých písků pliopleistocenního stáří (cca 2 mil.let).
Důl Jan Šverma, Mostecká uhelná pánev. Hnědé uhlí (oxyhumolit) rozplavené do struktury tzv. rybího ocasu, miocénní stáří (cca 15 mil. let)
Důl Jan Šverma, Mostecká uhelná pánev. Vrstvičky hnědého uhlí (oxyhumolity) porušené zlomy (mikrotektonika), miocénní stáří (cca 15 mil. let)
Důl Jan Šverma, Mostecká uhelná pánev. Vrstvičky hnědého uhlí (oxyhumolitu) porušené zlomy (mikrotektonika), miocénní stáří (cca 15 mil. let)
Pískovna Střeleč pod Troskami. Čedič (eluvium) proráží bělošedé sklářské páskovce cenomanského stáří (cca 100 mil. let)
Pískovna Rudice u Brna, Moravský kras. Na profilu je vidět unikátní systém (mikrotektoniky) zlomů, které porušují tzv. rudické vrstvy spodnokřídového stáří (cca 130 mil. let)
Pískovna Chotěbudice u Veliké Vsi. Křížově zvrstvené jemnozrnné písky s průsaky železa, miocénní stáří (cca 15 mil. let)
Pískovna Chotěbudice u Veliké Vsi. Křížově zvrstvené jemnozrnné písky zbarvené průsaky železa. Ve spodní části je vidět vrstva hnědého uhlí (oxyhumolitu), miocénní stáří (cca 15 mil. let)
Štěrkovna Dřenice u Chebu. Pestře zbarvené vltavínonosné štěrkopísky vildštejnského souvrství pliocenního stáří (cca 2 mil. let). Červené zbarvení sedimentu je způsobeno průsaky železa, černé pak manganem.
Štěrkovna Dřenice u Chebu. Pestře zbarvené vltavínonosné štěrkopísky vildštejnského souvrství pliocenního stáří (cca 2 mil. let). Červené zbarvení sedimentu je způsobeno průsaky železa, černé pak manganem. Na profilu je zachycen tzv. mrazový klín.
 


Michal a Simona Navrátilovi - Picas, Sluneční 200, 666 03 Hradčany, Mobil: 603 110 366, E-mail: michal MOCHR picas MOCHR2 cz

webdesign by enginedesign.cz

hand.png